Как се пише: тресна или трясна?

Правилно е да се пише тресна, треснат (1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч., сегашно време), също и треснах, тресна, треснахме, треснахте, треснаха (минало свършено време).

Правописът на тези форми е изключение от правилото за променливото я, според което се пише я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В корените на глаголи, образувани с наставката -н-, променливото я преминава в е, въпреки че е под ударение и пред сричка с гласна а.

Като чух алармата, идваше ми да тресна телефона в земята.
За това нарушение могат да ти треснат солена глоба.
Някой се тресна в стената на къщата.
Още два изстрела треснаха един след друг.