Кога се пише ѝ (ударено и)?

Знакът ѝ не представлява отделна буква в българската азбука, а буквата и с поставено ударение върху нея. Той се употребява в следните случаи:

 • Като самостоятелна дума – представлява кратка форма на личното местоимение тя. В конкретното изречение може да се замести с на нея.
   
  Дадоха ѝ главната роля във филма.
  (При заместване: Дадоха главната роля във филма на нея.)
   
  Не ѝ завиждай за успехите.
  (При заместване: Не завиждай на нея за успехите.)

 • Като самостоятелна дума – представлява кратка форма на притежателното местоимение неин. В конкретното изречение може да се замести с нейния(т), нейната, нейното, нейните.
   
  Обещанията ѝ успокоиха хората.
  (При заместване: Нейните обещания успокоиха хората.)
   
  Гласът на дъщеря ѝ звучеше радостно.
  (При заместване: Гласът на нейната дъщеря звучеше радостно.)

 • В някои граматични форми на думите, за да се разграничат определени значения.
   
  Бързо намерѝ изхода!
  (Тук намерѝ е форма за повелително (заповедно) наклонение.
  Срв. с Бързо намèри изхода.)