Как се пише: вървели или вървяли?

Правилно е да се пише вървели.

Братчето и сестричето вървели, вървели и много се изморили.
През двете седмици, в които вървели покупко-продажбите, оборотът надхвърлил 1 млн. лв.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

Във вървели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: вървял (но вървелият, вървелия!), вървяла, вървяло.

Тук звярът е вървял бавно, прокрадвал се е.
Тя бе вървяла редом с него, не изостана нито веднъж и изпълняваше безропотно всичките му указания.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са фиксирани формите вървял и вървели.