Пише ли се запетая при във всеки случай?

 • Когато се употребява като вметната част*, във всеки случай се отделя със запетаи от останалите части на изречението.
   
  Ще се погрижим сигналът да стигне до министъра, във всеки случай.
  Във всеки случай, имаш моята безрезервна подкрепа!

 • Ако пред вметнатата част във всеки случай стои едносричен съюз (и, а, но), запетая между съюза и вметнатата част не се пише.
   
  Страшно съм ядосан и във всеки случай, не ти си човекът, с когото искам да говоря сега.

 • Когато във всеки случай представлява обстоятелствено пояснение (т.е. не е вметната част), поставянето на запетаи зависи от останалите пунктуационни правила.
   
  Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение възложителят уведомява изпълнителя за задържането и неговото основание.
   
  Санкциите са строги и трябва да се прилагат във всеки случай, независимо кой е санкциониран.
  (След във всеки случай има запетая, която разделя две прости изречения.)

___________________
* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).