Как се пише: висше, више, висшо или вишо?

Правилно е да се пише висше, също и висш, висша, висши.

Кандидатите за длъжността трябва да представят диплома за завършено висше образование.
Упанишадите правят разграничение между висшето и нисшето познание.

Забележка: В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 е включена само формата за м.р. ед.ч. – висш.