Как се пише: влезли или влязли?

Правилно е да се пише влезли.

Крадците са влезли през тавана и са отмъкнали килим и дрелка.
Около 350 000 мигранти са влезли в ЕС от началото на годината.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

Във влезли не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: влязъл (но влезлия, влезлият!), влязла, влязло.

Оромедон даде знак на роба египтянин, влязъл след него, да остави багажа.
Майка ми е влязла тихо и е подредила около леглото ми кошници и вази с цветя.
Решението е влязло в сила и не може да бъде обжалвано.

Забележка: От посочените в статията конкретни форми изрично са нормирани само влязъл и влезли (във втория източник).