Как се пише: вземам или взимам?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Между 2002 и 2012 г. за правилен беше приет само вариантът вземам. С излизането на Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 формата взимам беше възстановена като дублетна. Препоръчителна е употребата на вземам.

В кризисни ситуации решенията трябва да се вземат/взимат бързо.
Когато си вземате/взимате четириног приятел, поемате отговорността за неговото здраве.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 191.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 210.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 163.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Дублети, Е или И, Правопис

Етикети: ,