Кога се пише запетая пред че?

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при че, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Това, че Ева е винаги усмихната, не бива да те заблуждава.
  Предразсъдък е да се мисли, че познанието винаги е рационално.
  Радвам се, че бихме на този стадион.
  Че няма да бъде същото като преди, вече ми е ясно.

   
  1.2. Ако че е част от сложните съюзи само че, въпреки че, макар че, при положение че, в случай че, по причина че, при условие че, като че (ли), сякаш че, при все че, освен че и др., запетаята се поставя пред целия съюз.
   
  Скицата беше абсолютно същата, само че в антетката пишеше „за проектиране“.
  Българските имигранти в САЩ не се отказват от своята идентичност, въпреки че се интегрират много успешно.

   
  ► Ако изречението започва със сложния съюз, запетая се пише в края на простото изречение, което е въведено с него.
   
  Макар че новото споразумение означава още нови мерки за строги икономии, то позволява на Гърция да отпише половината от външния си дълг.

 2. Пред че НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато непосредствено пред съюза че има едносричен съюз (и, а, но, че), между двата съюза не се поставя запетая.
   
  Дали постмодернизмът е мъртъв, не зная, но че ретроградното писане агонизира, се вижда с просто око.
   
  2.2. Когато пред че стои отрицателната частица не.
   
  Господин Мирчев, казах не че има две такси, а че таксата има две съставки.