Кога се пише запетая при да?

Основните правила за поставяне на запетая при конструкциите с да са следните:

 1. Когато две прости изречения са свързани със съюза да, пред него не се поставя запетая.
   
  Кметът обеща да реши кризата с боклука до вечерта.
  Майсторът взе молива с намерението да го сложи в кутията.

 2. Когато да-изречения* са разположени непосредствено едно след друго и всяко следващо пояснява предходното, те не се отделят със запетая.
   
  Адвокатът възнамеряваше да помоли съда да го изчака да се запознае с отговора на ответника.

 3. Когато да-изречения са разположени непосредствено едно след друго и поясняват едно и също предходно просто изречение, запетая се пише пред всяко да-изречение, с изключение на първото.
   
  Научил съм се сам да мисля, да действам, да гледам другите право в лицето.

 4. Когато да-изречение е вмъкнато в друго просто изречение, в края на да-изречението се пише запетая.
   
  Мисълта да стана приемен родител, изобщо не ме плаши.

 5. Когато между две прости изречения, свързани с да, има друго просто изречение, пред да-изречението се пише запетая.
   
  Организаторите на лондонските концерти AEG Live предложиха на хората, които са си купили билети, да ги задържат за спомен или да получат обратно парите си.

 6. Когато между две прости изречения, свързани с да, има обособена част**, пред да-изречението се пише запетая.
   
  Приятно ми беше, мислейки за тебе, да гледам звездното небе.

 7. Когато между две прости изречения, свързани с да, има вметната част***, която се отделя със запетаи, пред да-изречението се пише запетая.
   
  Целта ни е, разбира се, да бъдем адекватни на нуждите на пазара.

 8. Когато между две прости изречения, свързани с да, има обръщение, пред да-изречението се пише запетая.
   
  Изобщо не си мисли, Мишо, да шикалкавиш!

 9. Когато да-изречението се намира пред поясняваното от него изречение, в края му се пише запетая.
   
  Да бъдеш шампион, е състояние на духа.

 10. Когато съюзът да е употребен със значение на за да, пред да-изречението се допуска да се постави запетая. Това изключение не е предвидено в първия източник, посочен по-долу.
   
  Конекрадецът отрязал ушите на животните, да не ги познае собственикът.

 11. Съюзът да влиза в състава на много сложни съюзи, въвеждащи прости изречения: макар да, дори да, без да, вместо да, за да, та да, като да, освен да, преди да, само да, стига да, че да и др. Запетаята се поставя пред целия съюз.
   
  Радвам се за медала, макар да не постигнах максимума.
  Сподели си болката, та да ти олекне.
  Петя на своя глава си купила лекарства от аптеката, вместо да отиде на преглед.
  Съвременната българска домакиня може да се справи с всичко, стига да успее да намери малко време, разбира се.

 12. Когато да представлява частица, отнасяща се към цялото изречение, тя се отделя със запетая.
   
  Да, чудесна дестинация ни предлагаш, Коста!
  Имаш право, да.

___________________
* Да-изречение е изречение, което е въведено със съюза да.

** Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна съставка. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.

*** Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).