Кога се пише запетая пред и?

Пред съюза и не се пише запетая, ако е употребен еднократно и свързва непосредствено две еднородни части* или две прости изречения.
 
Към разбитите яйца прибавете млякото и олиото.
Накрая Мишо изтича в детската стая и се върна с няколко плюшени играчки.

 
Пред съюза и се пише запетая в следните основни случаи:

 1. Еднородни части или прости изречения са свързани с него и е употребен два или повече пъти (запетая не се поставя само пред първия съюз и):
   
  Бяхме момчета шестнайсетгодишни и аз, и ти.
  Тази диета действа безотказно и първия, и втория, и третия път.
  И с добро пробвах, и с лошо опитах, и пак няма никакъв резултат.

   
  Пред повтарящ се съюз и не се пише запетая, ако единият свързва еднородни части, а другият – прости изречения.
   
  Класната е похвалила Георги и Петър и е показала тетрадките им на всички родители.

 2. Две еднородни части са свързани с него, а след първата има просто изречение, което я пояснява:
   
  Въпросът, който разискваха на заседанието, и всички останали проблеми от деня не даваха мира на Илия.

 3. Две прости изречения са свързани с него, а между тях има друго просто изречение, поясняващо първото:
   
  Видяла жабата, че подковават вола, и тя вдигнала крак.

 4. Две еднородни части са свързани с него, а след първата има обособена част**:
   
  Всички оферти, подадени чрез посредника, и всички подготвени от него документи се оказаха с неточни данни.

 5. Две прости изречения са свързани с него, а първото завършва с обособена част:
   
  Таня се обърна, гледайки го право в очите, и му зашлеви плесница.

 6. Две еднородни части са свързани с него, а след първата има вметната част***, която се отделя със запетаи:
   
  Всички български институции, разбира се, и всички политически партии в страната трябва да осъзнаят своята отговорност в този критичен момент.

 7. Две прости изречения са свързани с него, а след първото има вметната част, която се отделя със запетаи:
   
  Брат ти не ме интересува, честно казано, и изобщо не възнамерявам да излизам с него.

 8. Две еднородни части са свързани с него, а след първата има обръщение:
   
  Това са илюзии, братко, и големи заблуди.

 9. Две прости изречения са свързани с него, а първото завършва с обръщение:
   
  Знам те от малък, бай Иване, и помня как често идваше у нас.

 10. Просто изречение, което започва с и, се пояснява от предходно просто изречение.
   
  Дали ще получим обезщетение за провалената екскурзия, и ние не знаем.

 11. Съюзът и въвежда присъединителна конструкция****:
   
  Законопроектът беше върнат за преработване от народните представители, и съвсем основателно.
  Демокрацията е не просто политическа система, а утвърден начин на мислене, и то безапелационно и безалтернативно утвърден.
  Досега детето ми се е опарило само веднъж, и то защото се спъна и се опря на печката.

_______________
* Еднородни части са тези, които изпълняват една и съща служба в изречението (например два или повече подлога; две или повече определения; две или повече допълнения) и са свързани съчинително.

** Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна част. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.

*** Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).

**** Присъединителните конструкции представляват части на изречението или отделни изречения, с които се изказват допълнителни съобщения, интонационно независими, но синтактично зависими от предходното изказване.