Пише ли се запетая при според мен?

 • Изразът според мен спада към групата думи и изрази, които се използват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи.
   
  Според мен Google+ е добра алтернатива на всемогъщия Facebook.
  Мат Деймън се справи с ролята според мен.
  Всичко според мен зависи от желанието на един-единствен човек.

 • Ако обаче по силата на други правила трябва да се постави запетая пред или след според мен, тя се пише.
   
  Заглавието е малко подвеждащо според мен, но статията си заслужава.
  Хайде, съвземи се, според мен опасността вече отмина.

  (Запетаята разделя две прости изречения в рамките на сложното.)
   
  Теди, според мен още в началото си допуснала грешка.
  (Запетаята отделя обръщението от другите части в изречението.)

___________________
* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).