Пише ли се запетая при израза в случай че?

 1. В случай че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.
   
  Марко ще изпълнява и ролята на резервен пилот в тима на японците, в случай че стане нещо непредвидено.
  Избягвайте да шофирате, в случай че сте ядосани, доста уморени или разтревожени.

 2. Ако простото изречение, въведено със съюза в случай че, е в началото, то се отделя от следващото просто изречение със запетая.
   
  В случай че Ели няма нужда от тези средства, те ще бъдат използвани за друга благотворителна цел.

 3. Ако пред в случай че стои уточняваща дума или израз (само, именно, единствено, точно, дори и под.), запетая не се поставя.
   
  Секцията се попълва само в случай че клиентът делегира права на пълномощник.

 4. Ако непосредствено пред в случай че стои едносричен съюз (а, и, но и др.), запетая между тях не се поставя.
   
  По всякакви въпроси може да се свържете с техническия секретар, а в случай че не сте съгласни с някои от условията, не ви препоръчваме използването на наши продукти и услуги.