Как се пише: засмени или засмяни?

Правилно е да се пише засмени.
Честита Баба Марта, бъдете живи, здрави, весели, засмени!

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В засмени не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: засмян (но засменият, засмения!), засмяна, засмяно.

В историята на варненския футбол Иван Найденов остава като вечно засмения футболист.
Залязващото слънце огря засмяното му лице, весело и нетърпеливо.

Златокоса и засмяна,
дар дарува есента,
кичи с гиздава премяна
дървеса, треви, цветя.

(„Златокоса есен“, Ран Босилек)

Забележка: В източника не са посочени конкретните форми, а само правилата, на които се подчинява изписването им.