Как се пише: архетипи или архетипове?

Двете форми за мн.ч. на съществителното име архетип са дублетни.

Според Юнг колективното несъзнавано е организирано чрез архетипите/архетиповете. (Маргарита Марчева)
Смята се, че в художествените произведения – литературни творби, филми, сериали, – за да се изградят убедителни образи и персонажи, се използват именно архетипите/архетиповете.
(Бистра Величкова)