Пише ли се запетая при считано от?

Само по себе си словосъчетанието считано от НЕ налага употреба на запетая.   Временното прилагане на споразумението ще бъде считано от 1 август 2019 г. Ако прекратяването на договора е считано от 5 март, трудовият стаж е 8 месеца и 11 дни. Когато със словосъчетанието считано от се въвежда обособена част*, тя се огражда със […]

Пише ли се запетая при поради?

Думата поради е предлог и употребата ѝ НЕ налага поставяне на запетая.   Проходът Хаинбоаз временно е затворен за движение поради наложителен ремонт. Състезателният бадминтон винаги се играе в зала поради зависимостта на полета на перцето от вятъра. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише. Ето някои случаи:   2.1. Когато […]

Кога се пише запетая при понеже?

Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с понеже, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Спряхме се на втората оферта, понеже засега тя ни изглежда най-изгодна. А накрая, понеже въпросите станаха много, лекторът отговаряше с по едно-две изречения. […]

Как се пише: запетая или запетайка?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – запетая/запетайка, мн.ч. запетаи/запетайки. В езиковедската литература се предпочита употребата на запетая. Когато две прости изречения са свързани със съюза въпреки че, запетая/запетайка се пише пред въпреки че, а не пред че. Обръщението в изречението се огражда със запетаи/запетайки.

Как се пише: едва-едва или едва, едва?

Правилно е да се пише полуслято – едва-едва.   Пътеката личи едва-едва и трябва да внимаваме да не паднем от скалите. Вратарят едва-едва успяваше да се справи с опасните ситуации в наказателното поле. Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.   тук-там, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, оттук-оттам

Кога се пише запетая пред докато?

Основните случаи, в които се пише запетая при докато, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с докато, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Животът е това, което се случва, докато си […]

Къде се пише запетая при освен че?

Освен че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при освен че, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с освен че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]