Пише ли се запетая при в допълнение?

 • Когато се употребява като вметната част*, в допълнение се отделя със запетаи от останалите части на изречението.
   
  Десертът има наистина неустоим вкус. В допълнение, лесно е да го приготвите и отнема само 30 минути.
  Банкрутът позволява на длъжника да погаси дълговете си чрез разпределяне на своите авоари между кредиторите. В допълнение, декларацията за банкрут може да освободи длъжниците от финансовите им задължения, след като авоарите им са разпределени, дори и ако така дълговете не са платени изцяло.

 • Когато в допълнение представлява същинска част на изречението, поставянето на запетаи зависи от останалите пунктуационни правила.
   
  В допълнение към разкошната вечеря имаше и музикални изпълнения на пиано.
  Също така, в допълнение на предложението на г-н Симеонов, ще изготвим проект за реализирането на неговата инициатива.
  (Пред в допълнение има запетая, защото в допълнение на предложеното от г-н Савов е обособена част, която се отделя със запетаи.)

___________________
* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).