Пише ли се запетая при може би?

 1. Изразът може би спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи.
   
  Може би аз съм виновен за всички неразбории в офиса?
  Новите телефони ще започнат да се продават може би още следващата седмица.
  Проблемът се дължи на повредена видео карта може би.

 2. Ако обаче по силата на други правила трябва да се постави запетая пред или след може би, тя се пише. Ето някои случаи:
   
  2.1. Когато може би се окаже на границата между две прости изречения, които трябва да се разделят със запетая.
   
  Ако интервюто беше по-дълго, може би актьорът щеше да разкаже още пикантни истории.
  Някои от вас са изправени пред тежко изпитание може би, но не се отчайвайте!

   
  2.2. Когато може би се окаже в началото или в края на обособена част**, която трябва да се отдели от останалите части на изречението със запетаи.
   
  През 2008 г. Робърт Паркър, може би най-влиятелният винен критик в света, публикува оценките си за австрийските вина.
  Повлиян от случилото се може би, президентът и собственик на отбора изрази желанието си да напусне футболния свят.

   
  2.3. Когато може би се окаже пред или след обръщение, което трябва да се отдели от останалите части на изречението със запетаи.
   
  А може би, Тошо, е добре да си поговорим за програмата максимум.
  Надя, може би вече е време да се вземеш в ръце.

___________________
* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).

** Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна съставка. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.