Пише ли се запетая при поради?

 1. Думата поради е предлог и употребата ѝ НЕ налага поставяне на запетая.
 2.  
  Проходът Хаинбоаз временно е затворен за движение поради наложителен ремонт.
  Състезателният бадминтон винаги се играе в зала поради зависимостта на полета на перцето от вятъра.

 3. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише. Ето някои случаи:
   
  2.1. Когато поради е в съчетанието поради който (която, което, които) или поради това че, въвеждащо просто изречение, последното се огражда със запетаи.
   
  Съдът намира, че жалбата е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.
  Причините, поради които той проявяваше внимание към мен, изобщо не ме интересуваха.
  Всъщност не успяхме, поради това че не положихме достатъчно усилия.

   
  2.2. Когато поради се окаже след обръщение, те се разделят със запетая.
   
  Уважаеми родители, поради големия интерес училищното ръководство реши да запази две групи за целодневно обучение.
   
  2.3. Когато поради се окаже след вметната част, която се отделя със запетаи.
   
  Разбира се, поради липса на средства не е правен основен ремонт.