Кога се употребява всеки и кога – всекиго, всекиму?

В книжовната реч се употребява само формата всеки – независимо от синтактичната позиция на това местоимение (подлог, допълнение и др.), дали означава лице, дали е самостоятелно употребено и т.н.

Внимавайте да не обучите кучето си така, че да е агресивно към всеки.
Новият колега се старае да угоди на всеки, но е ясно, че това е невъзможно.
Всеки е невинен до доказване на противното.

При употребата на всеки не бива да се прави аналогия с кой/кого, някой/някого, никой/никого, който/когото, тъй като за тези местоимения важат други правила.